Stadgar

STADGAR FÖR VÄSTRA SKÅNES KONSTNÄRSGILLE

Antagna vid föreningens bildande 901106, Reviderade vid årsmötet -95, -02, -07, -08

§1  Uppgift

Mom.1   Västra Skånes konstnärsgille, VSKG, är en opolitisk sammanslutning av fria konstnärer och konsthantverkare i västra Skåne med uppgift  att bidra till utveckling av kulturlivet i området och att tillvarata medlemmarnas intresse som konstnärer.

Mom.2   VSKG anordnar årligen minst en gemensam ”konstvecka”/konstaktivitet.

Mom.3   VSKG:s emblem är den rödgula spiralen. Den får endast användas av medlemmar i sammanhang där enbart medlemmar deltar

§2  Medlemskap

Mom.1   Medlemskap i VSKG förutsätter att vederbörande är utövande konstnär eller konsthantverkare och har eller har haft sin huvudsakliga verksamhet förlagd till någon av följande skånska kommuner: Bjuv, Burlöv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Eslöv, Klippan, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Vellinge, Trelleborg, Åstorp eller Ängelholm.

Mom2   Medlemskap i VSKG erhålls på förslag eller genom ansökan. Inkomna ansökningar behandlas minst en gång om året. Styrelsen väljer nya medlemmar. Styrelsen har rätt att låta ansökningarna/förslagen granskas av rådgivande sakkunnig grupp bestående av inom området högt meriterade personer. Sakkunniga personer kan utses inom såväl som utanför VSKG.

Sökande ska uppfylla minst ett av följande krav:

• Medlemskap i KRO, KIF eller examen från konst/fotohögskola är direktkvalificerande och innebär omedelbart inträde.
• Sökande skall kunna styrka sin konstnärliga kompetens. Detta kan t ex ske genom att den sökande har deltagit i jurybedömda utställningar, godkända enligt KRO:s eller KIF:s normer. Sökande skall då också framvisa fem konstverk som styrelsen (ev. med hjälp av invalsgrupp) godkänner.

Styrelsen skall vara enig. Beslutet kan ej överklagas. Sökande kan däremot återkomma med ansökan vid senare tillfälle.

Mom.3   Medlemmar i VSKG förutsätts aktivt medverka i gillets arbete samt erlägga årsavgift enligt årsmötets beslut. Hedersmedlemmar och inom styrelsen aktiva stödjande ledamöter kan antagas med en särskild avgift om årsmötet så beslutar.

Mom.4   Medlem som ej efter anmaning erlagt stadgade avgifter, kan av styrelsen uteslutas ur VSKG.

Mom.5   Medlem som inte följer stadgar, regler eller anvisningar kan av styrelsen tilldelas en muntlig varning. Vid upprepat tillfälle tilldelas en skriftlig varning. Medlem som efter muntlig och skriftlig tillsägelse inte följt föreningens stadgar, regler eller anvisningar kan uteslutas efter förslag från styrelsen vid närmast följande medlemsmöte.

§3  Styrelse

Mom.1   I ledningen för VSKG står en av medlemmarna vald styrelse om lägst fem personer, nämligen ordförande, vice ordförande, kassör och ledamöter. Ordförande väljs på ett år av medlemmarna på årsmötet. Övriga uppdrag inom styrelsen fördelas av styrelsen. För styrelsen utses lägst en suppleant.

Mom.2   Styrelsen väljs för en mandatperiod om två år med växelval.

Mom.3   Styrelsen kan fatta beslut då lägst fyra styrelseledamöter är närvarande. Även suppleanter kallas till styrelsemöten. Dessa har dock rösträtt endast om ordinarie ledamot är frånvarande.

Mom.4   Vid lika röstetal inom styrelsen har ordförande utslagsröst.

Mom.5   Vid styrelsens sammanträden förda protokoll skall efter varje sammanträde göras tillgängliga för medlemmarna.

Mom.6   Styrelsen har att bevaka att för gillet beslutade anslag från kommun eller annat håll vederbörligen inflyter.

§4 Ekonomi

Mom.1   Budget för VSKG:s verksamhet upprättas av styrelsen och beslutas av årsmötet.

Mom.2   Av årsmötet beslutade avgifter utdebiteras av kassören.

Mom.3   VSKG:s firma tecknas av kassören och ordförande var och en för sig.

Mom.4   Kassören avslutar årets räkenskaper den 31 december.

§5  Revision

För granskning av gillets räkenskaper utser årsmötet minst en revisor. Revisionsberättelsen avges i god tid före nästa årsmöte

§6  Verksamheten i Övrigt

Mom.1   Möten med medlemmar hålls minst två gånger per år, årsmötet inräknat. Årsmötet som hålls före mars utgång, utlyses minst två veckor i förväg.

Mom.2  På årsmötet skall följande förekomma: 1. Styrelseberättelse, 2. Revisionsberättelse,
3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, 4. Val av ordförande, 5. Val av styrelseledamöter, 6. Val av styrelsesuppleanter, 7 Val av revisorer, 8. Val av revisorssuppleant, 9. Val av valberedning, 10. Beslut om budget, 11. Övriga frågor.

Mom.3   Om en fjärdedel av gillets medlemmar förenar sig i en begäran om stormöte skall sådant hållas. Vid stormötet kan förslag läggas fram till styrelsen.

Mom. 4   Ändring av stadgarna beslutas av två på varandra följande medlemsmöten. Förslag till punkter på dagordningen som väcks av medlem inges till styrelsen minst en månad före årsmötet.

§7  Upplösning av VSKG

Beslut om upplösning av VSKG fattas vid två möten med minst en månads mellanrum.
Eventuella tillgångar fördelas lika mellan medlemmarna.